Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Kategória: Miestne dane a poplatky

Daňové priznanie na rok 2013

Od januára 2013 sa podáva  jedno spoločné priznanie

k dani z nehnuteľností,   k dani za psa, k dani za predajné automaty

a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Daň z nehnuteľností, ktorého súčasťou je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.
Do 31. 1. 2013 je povinný podať priznanie:

• daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
• daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
• daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 2012,
• daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2012,
• daňovník, u ktorého v roku 2012 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome.
Daň za psa

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa (pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:
• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote čiastkové priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane. Ak nepodá čiastkové priznanie k dani za psa v stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká

Tlačivá priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje si daňovníci môžu prevziať na Obecnom úrade vo Vrbove

 Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje obec Vrbov vyrubí na rok 2013 jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

 

Oznam k miestnym daniam

Daň za psa

 

oznamujeme všetkým majiteľom psov, že v zmysle § 27 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach) je potrebné daň za psa zaplatiť do 31. 01. 2012

 

Daň z nehnuteľností,

 

oznamujeme všetkým majiteľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane z nehnuteľností a u ktorých v priebehu roku 2011 nastali nejaké zmeny, majúce vplyv na podanie daňového priznania t.j.:

–         nadobudnutie novej nehnuteľností ( kúpou, darom, dedením..)

–         predaj alebo darovanie nehnuteľností

–         skolaudovanie stavby

–         vydanie stavebného povolenia

–         zmena mena, priezviska, adresy……….

že sú podľa § 19 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  v termíne do 31. 01. 2012 povinní podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2012  správcovi dane t.j. Obci Vrbov.

 

Poplatok za komunálny odpad

 

oznamujeme všetkým poplatníkom, u ktorých nastali zmeny ( narodenie, úmrtie, sobáš, odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu, prihlásenie k trvalému alebo prechodnému pobytu, zmena adresy v rámci obce…), ktoré majú vplyv na vyrubenie poplatku za komunálny odpad,  aby tieto zmeny nahlásili do 31. 01. 2012 na obecnom úrade vo Vrbove

Poplatníci, ktorí chcú obec Vrbov v zmysle článku 32 VZN č. 3/2011 obce Vrbov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady požiadať o úľavu na poplatku na celý rok 2012 sú povinní tak učiniť do 31. 01. 2012.

 

Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme