Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Kategória: Úradné oznamy obce

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Obec Vrbov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona oznamuje začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa Obce Ľubica, Obecného úradu Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica zo dňa 08.10.2014 v súvislosti s výrubom drevín:

1 ks tuja západná, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 168, k. ú. Ľubica, z dôvodu poškodeného vrcholca v dôsledku nárazového vetra, 1 ks lipa malolistá, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 168, k. ú. Ľubica, z dôvodu čiastočného presychania koruny, na kmeni sú dutiny malých rozmerov, 3 ks lipy malolisté, nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KN-C 168, k. ú. Ľubica, z dôvodu, že ich koreňový systém narúša statiku oplotenia, 1 ks tuja riasnatá, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 404, k. ú. Ľubica, z dôvodu, že bráni v raste novovysadených líp na uvedenom pozemku v 3. poli líniového pásu radeného od hasičskej zbrojnice, 4 ks smreky obyčajné, nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KN-C 409, k. ú. Ľubica, z dôvodu, že bránia pri úprave vonkajšieho areálu fitness centra, 1 ks lipa malolistá, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 1725, k. ú. Ľubica, z dôvodu, že bráni vo výstavbe oplotenia zberného miesta v zmysle stavebného povolenia č. j. SP/259-004/13-Šk zo dňa 13.12.2013.

Obec Vrbov ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku týmto v predmetne veci nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou dňa 23.10.2014 (štvrtok) o 8°° hod, ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Ľubici.

  oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín (182,0 KiB, 505 hits)

Stránka 1 z 712345...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme