Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Kategória: Výberove konania

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Vrbov

OBEC VRBOV
v zmysle § 4, zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Vrbov

Predpoklady výkonu práce:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhl. MŠ SR  č. 437/2009 Z.z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie prvej atestácie

Ďalšie požadované schopnosti:

 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • strategické a  kreatívne myslenie, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • znalosť práce s PC v prostredí Windows (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1. Atestácie
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Vrbov
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Uchádzačov, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred termínom výberového konania.

Termín a miesto podania prihlášky:

Prihlášky možno doručiť do 17. 02. 2016 v zalepenej obálke označenej nápisom:
„Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ“
na adresu:

Obec Vrbov

Vrbov 204

059 72 Vrbov

 

Vo Vrbove 26.01.2016

 

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce Vrbov

 

Výberove konanie na riaditeľa

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ Vrbov

OBEC  VRBOV


v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme


v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy Vrbov


Kvalifikačné a iné predpoklady

– Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009  Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

– Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

– Osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme


 Požadované doklady

prihláška do výberového konania (s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu),

– doklady o vzdelaní – overené fotokópie,

– profesijný životopis,

– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

– doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

– doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením

„ Výberové konanie – riaditeľ MŠ Vrbov  – neotvárať“

do 03. 05. 2011 na adresu: Obec Vrbov, Obecný úrad, Vrbov 204, 059 72 Vrbov.

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zariadenia do výberového konania, oznámený písomne. 

Vo Vrbove 04. 04. 2011                                         Ing. Jozef Kovalčík

                                                                      starosta obce Vrbov

Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme