Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Odstávka pitnej vody

Vážení občania,
z dôvodu havárie bude odstávka pitnej vody zajtra, t.j. 26.5.2016 od obedňajších hodín (od 14:00) do odstránenia poruchy v našej obci.  V prípade, že zásoba vody vo vodojeme bude dostatočná, odstávku vody obyvatelia do obedňajších hodín nepocítia.
V prípade otázok kontaktujte dispečing spoločnosti (Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.) na telefónnom čísle 052 / 78 73 117.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Obec Vrbov, zastúpená Mgr. Tatianou Faltinovou, starostkou obce, podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a  ustanovenia  § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

V Ý B E R O V É   K O N A N I E

na  obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy vo Vrbove, Vrbov č. 266, 059 72.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b)zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona                       č. 317/2009 Z.z,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009Z.z, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (podľa       § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (overené kópie),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:

                                       15.06.2016 do 15:00

 

na adresu zriaďovateľa:                    Obec Vrbov,

                                                           Vrbov č. 204

                                                          059 72 Vrbov

 • v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „Výberové konanie – ZŠ Vrbov –   NEOTVÁRAŤ“.
 • Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vrbov, dňa 24.05.2016

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce Vrbov

Výstava fotografií

V nedeľu, 15. mája v zasadačke OcÚ Vrbov prebiehala výstava fotografií, ktoré boli zapojené do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia obce Vrbov. Súťaž prebiehala od 28.12.2015 do 31.03.2016 a celkovo sa do nej zapojilo 12 autorov z celého okolia.

Ocenení boli:

1. Daniel Kiska

2. Marcel Imrich

3. Emília Petričková (historické fotografie)

 

Fotogaléria po kliknutí na odkaz http://obecvrbov.rajce.idnes.cz/Vystava/

 

 

Deň matiek na OcÚ Vrbov 15.5.2016

Deň matiek

Slovo MAMA je jediné, pred ktorým nemusí byť prídavné meno.

Pretože keď povieš MAMA,

znamená to VŠETKO.

Dobrá, obetavá, krásna, jediná, najlepšia, najdrahšia …

Jednoducho,

TÁ MOJA.

Tento sviatok je najprirodzenejším vyjadrením hodnôt života, vyjadrením bezhraničnej lásky, ktorú môžeme nájsť iba v objatí mamy. Túto nedeľu sme mohli vyjadriť našu nekonečnú vďaku za každý dotyk, každé pohladenie, ktoré vyliečilo nie len boľavé kolená, ale aj zlomenú dušu.

Deti zo Základnej a Materskej školy si v tento deň pre mamičky pripravili vystúpenia. Tancovali, spievali, recitovali básne a v očiach mám sa odrážala hrdosť a dojatie. Čas, ktorý sme v ten deň strávili s našimi mamami, babkami, tetami, krstnými mamami a všetkými, čo nás sprevádzajú po celý život bol neobyčajný v každom okamihu.

Jedna legenda vraví, že Boh nám poslal dvoch anjelov, jeden nás stráži a tým druhým je mama. Mať mamu je veľký dar, ktorý často berieme ako samozrejmosť, skúsme sa preto aspoň na chvíľu zastaviť v každodennom zhone, objímte svoju mamu, alebo jej zavolajte, pretože nie každý má to šťastie a môže cítiť dotyk a počuť hlas tejto vzácnej ženy.

Vďaka za všetky prebdené noci, vďaka za tvoje vrásky, vďaka za tvoju lásku, vďaka za pochopenie, vďaka zato, že si.

Ďakujem, mami.

Foto-galériu z akcie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz:

fotogaléria Deň matiek

Oznam

Občania, ktorí majú káblovú televíziu už odo dnes môžu sledovať tv programy digitálne.

Digitálne vysielanie je spustené u všetkých tv programov, okrem STV1 a STV2.

LADENIE:

kanál S21 – frekvencia 314 000

kanál S22 – frekvencia 322 000

šírka 8 MHZ

modulácia: 64QAM

kód 2/3

Stránka 10 z 46« Prvá...89101112...203040...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme