Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ Vrbov
OBEC VRBOV
v zmysle § 4, zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Vrbov
Predpoklady výkonu práce:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009
 ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009
Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 absolvovanie prvej atestácie
Ďalšie požadované schopnosti:
 riadiace a organizačné schopnosti
 znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 strategické a kreatívne myslenie, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť,
dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 znalosť práce s PC v prostredí Windows (Word, Excel, internet)
 osobnostné a morálne predpoklady
Požadované doklady:
 písomná prihláška do výberového konania
 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1. Atestácie
 doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 profesijný životopis
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 písomný návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Vrbov
 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového
konania
Uchádzačov, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred termínom výberového konania.
Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášky možno doručiť do 15.04.2016 do 15:00 v zalepenej obálke označenej nápisom:
„Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ“
na adresu:
Obec Vrbov
Vrbov 204
059 72 Vrbov

Výberové konanie: Riaditeľ Materskej školy Vrbov

OBEC  VRBOV

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy Vrbov

Kvalifikačné a iné predpoklady

 1. Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009  Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
 1. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 1. Osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

Požadované doklady

 1. prihláška do výberového konania (s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu)
 2. doklady o vzdelaní – overené fotokópie
 3. profesijný životopis
 4. písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 5. doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 7. doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 8. súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením

„ Výberové konanie – riaditeľ MŠ Vrbov  – neotvárať“

do 29.03.2016 do 15:30 na adresu: Obec Vrbov, Obecný úrad, Vrbov 204, 059 72 Vrbov.

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zariadenia do výberového konania, oznámený písomne.

 

Vo Vrbove 07.03.2016

Mgr. Tatiana Faltinová

Starostka obce

 

Stránka 10 z 37« Prvá...89101112...2030...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme