Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Predvianočné trhy v obci (+ fotogaléria)

Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vianoce a spolu s nimi už tradičné Predvianočné trhy, ktoré sa v našej obci konali už po piatykrát. Celý rok opäť preletel ako voda a ocitli sme sa v období, ktoré má v sebe to zvláštne čaro robiť veci okolo nás akési krajšie. Tváre ľudí, ktoré stretávame na ulici, sú mäkšie, šťastnejšie, usmiatejšie.

Z rádií sa na nás valia vianočné piesne a v nás sa rozlieva pokoj, ktorý nám často počas roka chýba. Vzduchom sa nesú vône medovníčkov, škorice a imela.

To, čo, lákalo mnohých hladošov na našich trhoch bola vôňa kapustnice z dielne, resp. hrnca p. Kováča, ktorý si nás svojím kuchárskym umením získal už v predošlých ročníkoch a inak tomu nebolo ani teraz.

Radosť návštevníkom urobili už tradične stánky, ktoré vyrobili zamestnanci obecného úradu vo Vrbove a v ktorých sa prezentovali domáci, ale aj tvorcovia z iných miest. Tento rok bol bohatý na výtvory žiakov ZŠ Vrbov, ale aj našich malých škôlkárikov. Svoj stánok s medovníkovými betlehemami mal už tradične Klub dôchodcov, čo ponúknuť mala aj Únia žien, ktorá sa prezentovala krásnymi vianočnými dekoráciami. So včelími výrobkami spod Tatier sa predstavil Martin Bašista z Kežmarku, v ďalšom stánku sme našli cukrovinky a ručne robené vence a krabičky tvorené servítkovou technikou, nazývanou aj dekupáž. Pre tých, ktorým po kapustnici ostalo nejaké to miesto, robila pani Abrahamseová holandské lievance a „Menhardskí Elfovia“ mali zase špeciality priamo z elfskej kuchyne. Tento rok nás neobišiel ani p. Zibura z Tvarožnej so svojimi grilovanými pstruhmi.

Keď sa začalo stmievať a vianočné koledy sa ozývali námestím, veľkí i malí sa zhromaždili okolo pódia a z diaľky bolo počuť roľničky. Príhovor starostky obce ohlasoval prichádzajúceho Mikuláša a výskot detí sa rozliehal všade naokolo. Deťom sa prihovoril aj samotný Mikuláš, pre ktorého si detičky zo ZŠ a MŠ Vrbov pripravili básničky a pesničky, po ktorých ich čakala sladká odmena. Mikulášske balíčky potešili nie len vystupujúce deti, ale všetky detičky zhromaždené okolo pódia.

Po hlavnom programe sa všetky oči upierali na tmavú nočnú oblohu, ktorú na pár minút osvetľoval veľkolepý ohňostroj. Program 5. Predvianočných trhov bol ukončený tombolou.

Do nasledujúcich krásnych Vianočných dní Vám želáme, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku, vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života.

 

Krásne sviatky.

Fotogaléria z akcie: TU

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove

 1. V y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Vrbov na deň 19.01.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 1. U s t a n o v u j e

zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce  Vrbov (ďalej hlavný kontrolór) nasledovne:

1.Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené 25.11.2016 (40 dní  pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli Obce a na internetovej stránke Obce,

 1. Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 5.1.2017 do 15:30 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Vrbov, Vrbov č. 204 , 059 72 Vrbov – Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
 1. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná dňa 09.01.2017 trojčlenná komisia zložená z pracovníkov OcÚ, ktorých určí starosta obce a ktorí si spomedzi seba zvolia svojho predsedu. Komisia vyhodnotí splnenie náležitosti prihlášok a vypracuje zoznam kandidátov, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu.

4.Podľa §18a ods. 3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej  väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole  volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. Spôsob hlasovania určí volebná komisia zvolená z poslancov obecného zastupiteľstva.

5. Náležitosti písomnej prihlášky:

 • a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
 • b) štrukturovaný profesijný životopis,
 • c) úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • e) informácia o to m, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Vrbov a daňovému úradu,
 • g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbove.

6.Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Ďalšie podmienky:

– znalosť legislatívy a noriem v oblasti samo správy,

– dynamická a silná osobnosť,

– komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,

– reprezentatívne vystupovanie,

– práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point),

– flexibilnosť,

– zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

 

 

Vo Vrbove, dňa 25.11.2016                                                  Mgr. Tatiana Faltinová

                                                                                              Starostka obce Vrbov

Oznámenie

Návrh na programovú štruktúru:

 

Digitálny formát:

STV1, STV2, Markíza, Doma, Dajto, Joj , Joj+ , Wau , Ta3.

Film + , Sport 1, TV Nova, Minimax, Spektrum Home, Očko, Prima COOL, Prima LOVE.

ČT1, ČT2, ČT sport, ČT 24, ČT art

+ existujúce analógy

 

 

S pozdravom Gnojčák

Stránka 10 z 51« Prvá...89101112...203040...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme