Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Tvarožnianskom potoku – rkm 4,000 – záverečné stanovisko

Podľa § 37 ods. 8 zákona Obec Vrbov, ako dotknutá obec zverejňuje záverečné stanovisko.

Nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy a na vlastné náklady vyhotoviť kópie je možné na OcÚ Vrbov v čase úradných hodín.

Záverečné stanovisko bude vyvesené aj na úradnej tabuli po dobu 30 dní.

Záverečné stanovisko

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Vrbov

OBEC VRBOV
v zmysle § 4, zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Vrbov

Predpoklady výkonu práce:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhl. MŠ SR  č. 437/2009 Z.z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie prvej atestácie

Ďalšie požadované schopnosti:

 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • strategické a  kreatívne myslenie, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • znalosť práce s PC v prostredí Windows (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1. Atestácie
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Vrbov
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Uchádzačov, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred termínom výberového konania.

Termín a miesto podania prihlášky:

Prihlášky možno doručiť do 17. 02. 2016 v zalepenej obálke označenej nápisom:
„Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ“
na adresu:

Obec Vrbov

Vrbov 204

059 72 Vrbov

 

Vo Vrbove 26.01.2016

 

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce Vrbov

 

Výberove konanie na riaditeľa

Trojkráľový turnaj

Nebolo to tak dávno, čo sme slávili sviatky radosti a pokoja. Spolu s Vianocami sa spája aj sviatok Zjavenia Pána, alebo aj Troch kráľov. Práve pri tejto príležitosti starostka obce usporiadala ping-pongový turnaj s prívlastkom – „trojkráľový“.

Celý turnaj sa niesol v priateľskej atmosfére a boli v ňom zastúpené rôzne vekové kategórie.  Tí najlepší, boli ocenení.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, aj tým, ktorí sa do celej akcie aktívne zapojili. Veríme, že sa na takejto akcii stretneme opäť o rok.

Výsledky „Trojkráľový turnaj 2016“:

Kategória do 15 r.

 1. Ľubomír Body   2. Adam Kaňa   3.Gabriel Hrebeňár

Kategória do 26 r.

 1. Adrián Paugsh   2.Adrián Hrebeňár   3. Adam Psonák

Kategória nad 27 r.

 1. Jozef Starinský   2.Anton Štiber   3.Peter Regec

fotogaléria z akcie

 

 

Cenník drevnej hmoty platný od 1.1.2016

Palivové drevo:                                                    16,- €/prm

Palivové drevo – samo výroba obyvateľ Vrbova:  3,- €/prm

samo výroba cudzí:                   4,- €/prm

Haluzina:                                                             0,70,- €/prm

 

Ostatné sortimenty podľa dohody.

Stránka 10 z 44« Prvá...89101112...203040...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme