Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove

 1. V y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Vrbov na deň 19.01.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 1. U s t a n o v u j e

zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce  Vrbov (ďalej hlavný kontrolór) nasledovne:

1.Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené 25.11.2016 (40 dní  pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli Obce a na internetovej stránke Obce,

 1. Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 5.1.2017 do 15:30 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Vrbov, Vrbov č. 204 , 059 72 Vrbov – Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
 1. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná dňa 09.01.2017 trojčlenná komisia zložená z pracovníkov OcÚ, ktorých určí starosta obce a ktorí si spomedzi seba zvolia svojho predsedu. Komisia vyhodnotí splnenie náležitosti prihlášok a vypracuje zoznam kandidátov, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu.

4.Podľa §18a ods. 3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej  väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole  volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. Spôsob hlasovania určí volebná komisia zvolená z poslancov obecného zastupiteľstva.

5. Náležitosti písomnej prihlášky:

 • a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
 • b) štrukturovaný profesijný životopis,
 • c) úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • e) informácia o to m, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Vrbov a daňovému úradu,
 • g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbove.

6.Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Ďalšie podmienky:

– znalosť legislatívy a noriem v oblasti samo správy,

– dynamická a silná osobnosť,

– komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,

– reprezentatívne vystupovanie,

– práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point),

– flexibilnosť,

– zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

 

 

Vo Vrbove, dňa 25.11.2016                                                  Mgr. Tatiana Faltinová

                                                                                              Starostka obce Vrbov

Oznámenie

Návrh na programovú štruktúru:

 

Digitálny formát:

STV1, STV2, Markíza, Doma, Dajto, Joj , Joj+ , Wau , Ta3.

Film + , Sport 1, TV Nova, Minimax, Spektrum Home, Očko, Prima COOL, Prima LOVE.

ČT1, ČT2, ČT sport, ČT 24, ČT art

+ existujúce analógy

 

 

S pozdravom Gnojčák

OZNAM

Vážení občania, v našej obci sa zrejme potuluje malý bielo-čierny psík. Za jeho nájdenie ponúka majiteľka finančnú odmenu. Ak psíka nájdete alebo odchytíte, kontaktujte zamestnancov Obecného úradu.

 

Stránka 4 z 45« Prvá...23456...102030...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme