Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Daňové priznanie na rok 2013

Od januára 2013 sa podáva  jedno spoločné priznanie

k dani z nehnuteľností,   k dani za psa, k dani za predajné automaty

a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Daň z nehnuteľností, ktorého súčasťou je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.
Do 31. 1. 2013 je povinný podať priznanie:

• daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
• daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
• daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 2012,
• daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2012,
• daňovník, u ktorého v roku 2012 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome.
Daň za psa

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa (pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:
• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote čiastkové priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane. Ak nepodá čiastkové priznanie k dani za psa v stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká

Tlačivá priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje si daňovníci môžu prevziať na Obecnom úrade vo Vrbove

 Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje obec Vrbov vyrubí na rok 2013 jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

 

Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2013

 

 Kalendár zberu separovaného

odpadu v obci Vrbov

na rok 2013

 

 
            18. január 2013  
          18. február 2013  
          18. marec 2013  
          18. apríl 2013  
          20. máj 2013  
          18. jún 2013  
          17. júl 2013  
          16. august 2013  
          17. september 2013  
          17. október 2013  
          18. november 2013  
          17. december 2013  
          21. január 2014  
   

 

 

 

 
       

 

Stránka 44 z 56« Prvá...102030...4243444546...50...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme