Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde a v akej forme je možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií

1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
2. Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva , ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
4. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.
5. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

 

Úradné hodiny na Obecnom úrade vo Vrbove :


Pondelok : 730 hod. 1500 hod.
Utorok : 730 hod. 1500 hod.
Streda : 730 hod. 1600 hod.
Štvrtok : Nestránkový deň
Piatok : 730 hod. 1500 hod.
Obedňajšia prestávka : 1200 hod. 1230 hod.

 

Adresa :

Obecný úrad Vrbov

Vrbov č. 204

059 72  Vrbov

 

Slobodný prístup k informáciám :

vzn spristupnenie info 8.2004

Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovisk.

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

Obec Vrbov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. e zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovisk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci.

Právne predpisy:

Ústava Slovenskej republiky
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
zákon SNR č. 372/1990 Tb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Vrbove.

Separovaný zber odpadu

Oznamujeme občanom, ktorí separujú odpad, aby si prišli vyzdvihnúť  farebné vrecia na separovanie   na Obecný úrad Vrbov.

Vrecia Vám budú vydané na celý rok dopredu,  podľa počtu   odovzdaných vriec separovaného odpadu za rok 2011.

Školská jedáleň pri Materskej škole Vrbov

Od dnes t.j. 13.3.2012 máte možnosť si pozrieť jedálny lístok na celý týždeň ( samozrejme v každom týždni aktualizovaný ) školskej jedálne pri Materskej škole Vrbov. Tento jedálny lístok nájdete na stránkach materskej školy Vrbov, nachádzajúcej sa na obecnej stránke v sekcii školstvo, po kliknutí na podstránku Školská jedáleň / Jedálny lístok, alebo priamo po kliknutí na nasledujúci odkaz : http://www.eskoly.sk/vrbov/jedalen.

Samozrejme, naďalej platí, že v prípade záujmu o stravovanie občanov obce v predmetnej školskej jedálni je potrebné sa na odber obedov prihlásiť priamo v Materskej škole vo Vrbove.

Stránka 49 z 57« Prvá...102030...4748495051...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme