Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Výzva

          Vyzývame občanov obce Vrbov, aby rešpektovali Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, v zmysle ktorého nie je dovolené vyvážať tuhý komunálny odpad na neriadené skládky odpadu. Za porušenie zákazu bude občan sankcionovaný pokutou až do výšky 166,– EUR.

          Vyzývame občanov, aby si uvedomili, že za čistotu a poriadok nezodpovedajú iba poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce, ale všetci občania.

         Urobme všetci niečo preto, aby sme sa nemuseli hanbiť za svoju obec.

Začiatok vysielania K T V.Od štvrtka 7.4.2011 začína pravidelné vysielanie KTV

( Kežmarskej televízie ) v obecnej káblovke !!!

Začiatok vysielania Kežmarského magazínu s príspevkami z obce Vrbov bude prebiehať každú párnu hodinu, to znamená : 18,00 potom o 20,00 hod. a tak ďalej, nepretržite 24 hodín denne s tým, že po ukončení magazínu sa bude vysielať infotext, kde mimo iného je umiestnená aj výzva na podávanie žiadosti o reklamu v KTV, ktorá bude vysielaná aj v Kežmarku.
Každú stredu o 18,00 hod. bude spustené nové vysielanie magazínu KTV, ktorý bude v obecnej káblovke bežať až do spustenia nového Kežmarského magazínu…

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ Vrbov

OBEC  VRBOV


v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme


v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy Vrbov


Kvalifikačné a iné predpoklady

– Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009  Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

– Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

– Osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme


 Požadované doklady

prihláška do výberového konania (s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu),

– doklady o vzdelaní – overené fotokópie,

– profesijný životopis,

– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

– doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

– doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením

„ Výberové konanie – riaditeľ MŠ Vrbov  – neotvárať“

do 03. 05. 2011 na adresu: Obec Vrbov, Obecný úrad, Vrbov 204, 059 72 Vrbov.

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zariadenia do výberového konania, oznámený písomne. 

Vo Vrbove 04. 04. 2011                                         Ing. Jozef Kovalčík

                                                                      starosta obce Vrbov

Vo Vrbove tiekla krv.

VRBOV (mal) – Miestny Spolok Červeného kríža, Národná transfúzna stanica Poprad a farský úrad vo Vrbove zorganizovali v minulých dňoch už po šiestykrát darovanie krvi.

Do priestorov fary prichádzali darcovia tejto vzácnej tekutiny v dopoludňajších hodinách. „Takéto darovanie krvi je praktickejšie. Pracujúci ľudia nemajú čas darovať krv cez týždeň. Na darovanie krvi si nájdu čas skôr cez víkend a ešte k tomu, ak je to v mieste ich bydliska,“ ozrejmila účel akcie členka Spolku Červeného kríža Katarína Bodyová. Pracovníci Národnej transfúznej stanice v Poprade prichádzajú do Vrbova dva až trikrát do roka. „Darovanie krvi vo Vrbove sa zlepšuje. Začiatky boli slabšie, ale dnes prichádza viac a viac darcov,“ priblížil Pavel Repovský, vedúci lekár transfúznej stanice v Poprade. Vzácnu červenú tekutinu prišli darovať aj pravidelní darcovia. Jedným z nich bol aj Stanislav Koľ: „Krv som prišiel darovať šiestykrát. Darovaním tejto vzácnej tekutiny pomôžem nielen druhým, ale i sebe.“ A prečo by mali ľudia darovať krv? „Krv treba darovať, lebo je nenahraditeľná tekutina, potrebná pre záchranu života. Človek nikdy nevie, kedy ju bude potrebovať,“ dodal Repovský

zdroj : http://www.podtatranske.noviny24.sk/aktuality/727/Vo-Vrbove-tiekla-krv-.html

Jeden oznam pre všetkých.

Pokiaľ má niekto, kto prevádzkuje vo Vrbove ( či už sa jedná o obchod, služby poprípade ubytovanie ), záujem umiestniť svoju reklamu na obecnú web stránku www.obecvrbov.sk, môže tak spraviť po oznámení svojej požiadavky ( žiadosti ) na Obecný úrad u pani Ing. Demjénovej, poprípade mailom na adresu admina stránky. K žiadosti by bolo potrebné pripojiť kontakt na na poskytovateľa služieb či už telefonicky, alebo e-mail, ak máte vlastnú webovú stránku, tak aj link na  stránku a samozrejme aj fotografiu objektu, poprípade oznámenie, kedy si môžme tento objekt nafotiť. Po preskúmaní, či táto osoba (subjekt) má splnené všetky finančné náležitosti voči obci, bude táto reklama bezplatne umiestnená na webovú stránku obce, pokiaľ sa bude jednať o ubytovanie, tak v sekcii UBYTOVANIE , u ostatných subjektov v sekcii SLUŽBY.

Oznam o odvysielaní záznamu z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva

O Z N A M

         Vážení spoluobčania,


         oznamujeme Vám, že zajtra, t. j. v piatok dňa 11. marca 2011 o 18.30 hodine, bude v televízii odvysielaná prvá časť z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. februára 2011. Druhú a tretiu časť si môžete pozrieť na Vašich televíznych prijímačoch v nasledujúcich dňoch, t. j. v sobotu dňa 12.marca 2011 o 18.30 hodine a v nedeľu dňa 13. marca 2011 o 18.30 hodine.

         Záznam z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva bude odvysielaný bez úprav, to znamená bez strihania. Pretože celá nahrávka trvá 6 hodín, bola rozdelená do troch častí.

Stránka 50 z 53« Prvá...102030...4849505152...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme