Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

E – BOX

Vážení občania,

v budove Obecného úradu Vrbov( vstupná chodba) sa nachádza E- box, do ktorého môžete odovzdať nefunkčné drobné elektrospotrebiče ako sú napr. kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenia, varné kanvice, sušiče, wolkmeny, MP3 prehrávače, batérie a akumulátory,Zber nebezpečného odpadu

O Z N A M

Vážení občania,


dňa 11. mája 2011  (t.j. streda),  bude firma FINEKOL, s.r.o., zbierať nebezpečný odpad, preto  prosíme tých občanov, ktorí majú takýto odpad, aby  do 800 hod. , 11. 05. 2011  nahlásili na Obecný úrad druh a množstvo odpadu, ktorý chcú odovzdať. Zber je bezplatný a zberať sa budú tieto druhy odpadov:


1.  batérie a akumulátory

2.  vyradené elektrické a elektronické zariadenia ( chladničky, televízory., vysávače, variče……….)

3.  odpadové ortuťové  žiarivky a výbojky

4.  opotrebované oleje

Výzva

VÝZVA


Vyzývame všetkých obyvateľov obce Vrbov, ktorí majú záujem o stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole Vrbov, aby  sa v termíne

do 15. 05. 2011 prihlásili na Obecnom úrade Vrbov.

Cena za jeden obed je 2,23 €.  Imobilným občanom zabezpečí donášku obedu do domu  Obecný úrad Vrbov.

Výzva

          Vyzývame občanov obce Vrbov, aby rešpektovali Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, v zmysle ktorého nie je dovolené vyvážať tuhý komunálny odpad na neriadené skládky odpadu. Za porušenie zákazu bude občan sankcionovaný pokutou až do výšky 166,– EUR.

          Vyzývame občanov, aby si uvedomili, že za čistotu a poriadok nezodpovedajú iba poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce, ale všetci občania.

         Urobme všetci niečo preto, aby sme sa nemuseli hanbiť za svoju obec.

Začiatok vysielania K T V.Od štvrtka 7.4.2011 začína pravidelné vysielanie KTV

( Kežmarskej televízie ) v obecnej káblovke !!!

Začiatok vysielania Kežmarského magazínu s príspevkami z obce Vrbov bude prebiehať každú párnu hodinu, to znamená : 18,00 potom o 20,00 hod. a tak ďalej, nepretržite 24 hodín denne s tým, že po ukončení magazínu sa bude vysielať infotext, kde mimo iného je umiestnená aj výzva na podávanie žiadosti o reklamu v KTV, ktorá bude vysielaná aj v Kežmarku.
Každú stredu o 18,00 hod. bude spustené nové vysielanie magazínu KTV, ktorý bude v obecnej káblovke bežať až do spustenia nového Kežmarského magazínu…

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ Vrbov

OBEC  VRBOV


v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme


v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy Vrbov


Kvalifikačné a iné predpoklady

– Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009  Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

– Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

– Osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme


 Požadované doklady

prihláška do výberového konania (s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu),

– doklady o vzdelaní – overené fotokópie,

– profesijný životopis,

– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

– doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

– doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením

„ Výberové konanie – riaditeľ MŠ Vrbov  – neotvárať“

do 03. 05. 2011 na adresu: Obec Vrbov, Obecný úrad, Vrbov 204, 059 72 Vrbov.

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zariadenia do výberového konania, oznámený písomne. 

Vo Vrbove 04. 04. 2011                                         Ing. Jozef Kovalčík

                                                                      starosta obce Vrbov

Vo Vrbove tiekla krv.

VRBOV (mal) – Miestny Spolok Červeného kríža, Národná transfúzna stanica Poprad a farský úrad vo Vrbove zorganizovali v minulých dňoch už po šiestykrát darovanie krvi.

Do priestorov fary prichádzali darcovia tejto vzácnej tekutiny v dopoludňajších hodinách. „Takéto darovanie krvi je praktickejšie. Pracujúci ľudia nemajú čas darovať krv cez týždeň. Na darovanie krvi si nájdu čas skôr cez víkend a ešte k tomu, ak je to v mieste ich bydliska,“ ozrejmila účel akcie členka Spolku Červeného kríža Katarína Bodyová. Pracovníci Národnej transfúznej stanice v Poprade prichádzajú do Vrbova dva až trikrát do roka. „Darovanie krvi vo Vrbove sa zlepšuje. Začiatky boli slabšie, ale dnes prichádza viac a viac darcov,“ priblížil Pavel Repovský, vedúci lekár transfúznej stanice v Poprade. Vzácnu červenú tekutinu prišli darovať aj pravidelní darcovia. Jedným z nich bol aj Stanislav Koľ: „Krv som prišiel darovať šiestykrát. Darovaním tejto vzácnej tekutiny pomôžem nielen druhým, ale i sebe.“ A prečo by mali ľudia darovať krv? „Krv treba darovať, lebo je nenahraditeľná tekutina, potrebná pre záchranu života. Človek nikdy nevie, kedy ju bude potrebovať,“ dodal Repovský

zdroj : http://www.podtatranske.noviny24.sk/aktuality/727/Vo-Vrbove-tiekla-krv-.html

Stránka 54 z 57« Prvá...102030...5253545556...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme